อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

 DhammathaiTeam  

อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ธรรมอันเอกอย่างหนึ่ง
ที่บุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว
มีผลมาก มีอานิสงส์มาก
สามารถชำระบาป และอกุศลธรรม
ให้หมดสิ้นไปได้
ธรรมอันเอกนี้คืออะไรเล่า
คือ...อานาปานสติ

อานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้ว
ทำให้มากแล้ว อย่างไรเล่า?

....................

ขอเชิญศึกษารับชมธรรมะบรรยาย
"อานาปานสติ ๑๖ ขั้น" (ฉบับการ์ตูน)
แสดงธรรมสอนโดย...พระมหาวรพรต กิตติวโร

วาดภาพประกอบการสอนโดย
พระธนพล ขนฺติพโล , พระวรินทร นิทฺทโร


• "ธรรมดาของพระโสดาบัน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• ถ้าเราเจริญเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เว้นแต่คนนั้นคนนี้ เราก็ยังไม่รู้ความหมายอันแท้จริงของเมตตา

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย