ธรรมะรับอรุณ (การทำความดี ตอนที่ 2 )

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ ธรรมะรับอรุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ธรรมะรับอรุณ 5/12

(การทำความดี ตอนที่ 2 )

รายการธรรมะรับอรุณ โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,903 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย