54(17/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ปฏิสัมภิทามรรค โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

 Webmaster  

54(17/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ปฏิสัมภิทามรรค โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 10.00 น.)

บรรยายธรรม เรื่อง...ปฏิสัมภิทามรรค
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์

หลักสูตร ของจริงเกิดกับคนจริง

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม ถึง 18 สิงหาคม 2564
โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์

ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 อาคาร สิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCZA5jXDwOLXekhmVH46Vh0A

2,966


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย