องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เชิญภาคีสมาชิก70ประเทศจัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เป็นการถาวร ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรในเครือข่ายและศูนย์ภาคีใน 70 ประเทศ จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554 วันที่ 6-12 พ.ย. 2554

พัลลภ ไทยอารี เลขาธิการ พ.ส.ล. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 2554 องค์การพุทธศาสนิกชิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์อุปถัมภกลำดับที่หนึ่งฝ่ายคฤหัสถ์ ทรงมีคุณูปการต่อองค์การ พ.ส.ล. นับแต่ได้เริ่มก่อตั้งในรัชสมัยของพระองค์และต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน

อีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างพุทธมามกะ เสด็จออกผนวชในขณะทรงครองราชย์ ทรงเป็นธรรมิกราชาผู้ใช้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาในการปกครองแผ่นดินและเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ทรงใช้แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาและตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดนับถึงปัจจุบัน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ดังที่สังคมชาวโลก และพุทธศาสนิกชนนานาชาติเห็นพ้องต้องกันและเฉลิมพระเกียรติพระองค์ ในฐานะพระมหาธรรมิกราชา

โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว องค์การ พ.ส.ล.จึงได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายและศูนย์ภาคีทั่วโลก จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในระดับนานาชาติ ตามภารกิจขององค์การฯ ดังต่อไปนี้

1.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสังฆราช ประธานสงฆ์ และบรรพชิต ตลอดจนผู้นำชาวพุทธนานาชาติ (ในวันที่ 7 หรือ 8 หรือ 9 พ.ย. 2554) ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

2.ขออนุญาตจัดสร้างพระพุทธรูปสมเด็จพระศาสดา (จำลอง) ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว สร้างด้วยโลหะผสม จำนวน 99 องค์ โดยขออนุญาตอัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ประดับบนผ้าทิพย์พระพุทธรูปฯ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจะได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัด หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมในนานาประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

3.พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์นานาชาติ จำนวน 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 2554 ณ อุทยานเบญจสิริ ตั้งอยู่ระหว่างถนนสุขุมวิท ซอย 22 และซอย 24 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

4.พิธีบำเพ็ญจิตตภาวนาสมาธิโดยพุทธบริษัทนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 2554 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

5.พิธีทอดผ้าพระกฐิน โดยพุทธศาสนิกชนนานาชาติและการไถ่ชีวิต โค กระบือ ปล่อยนกปล่อยปลา อย่างละ 85 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 25546.การประชุมพุทธบริษัทนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (World Buddhists Assembly Bangkok, 6th to 11th November B.E. 2554 (2011). Honoring the Auspicious Occasion of His Majesty King Bhumibol Adulyadej 84th ,7th Cycle Birthday Anniversary 5th December B.E. 2554 (2011) ในหัวข้อ “ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม” มีหัวข้อภาษาอังกฤษว่า “Reign with Righteousness” โดยอารารธนาและเชิญพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำ ผู้แทนชาวพุทธจากนานาชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ถึง วันพุธที่ 9 พ.ย. 2554 ที่หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และที่อาคารสำนักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ในอุทยานเบญจสิริ ตั้งอยู่ระหว่างถนนสุขุมวิท ซอย 22 และ ซอย 24 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

7.จัดพิมพ์หนังสือเรื่องทศพิธราชธรรม ราชธรรมจริยวัตร และธรรมะในพระพุทธศาสนา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงใช้ในการปกครองบ้านเมือง ซึ่งบรรดาผู้ปกครองประเทศและสามัญชนทั่วไปย่อมนำมาปฏิบัติได้ โดยจะพิมพ์เป็นฉบับภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เป็นต้น เพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ทั้งยังเป็นการเผยแผ่หลักธรรมความรู้ในพระพุทธศาสนา อันเป็นภารกิจหลักขององค์การ พ.ส.ล. และเพื่อเป็นประโยชน์อันสูงยิ่งกว่าชาวโลก ทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

8.จัดตั้งกองทุนอุปถัมภ์ (Fund for Support of Foreign Buddhist Monks) เพื่อถวายความช่วยเหลือในด้านปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์ชาวต่างประเทศที่มาศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

9.จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็ก (Buddhist Childrens’ Fund) เพื่อสนับสนุนแก่เด็กนักเรียนชาวพุทธผู้ด้อยโอกาสในการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวัตถุประสงค์

1.เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

2.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างของพุทธมามกะ โดยทรงใช้หลักพระธรรมของพระพุทธศาสนาในการปกครองประเทศและเจริญไมตรีกับนานาประเทศ อันเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระบุญญาธิการของพระองค์

3.เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

4.เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงการที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

5.เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนและเกื้อกูลในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาหลักของประเทศ ที่มีประชาชนกว่าร้อยละ 90 เป็นพุทธศาสนิกชน

6.เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงความเชื่อมโยงของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเข้าใจในแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มต้น วันที่ 1 ก.ย. 2554

สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2555

เป้าหมายที่จะดำเนินการ

ได้อาราธนาและเชิญพระสังฆราช ประธานสงฆ์ บรรพชิตนานาชาติ จำนวน 300 รูป/คน และองค์กรชาวพุทธในประเทศไทยอีก 300 รูป/คน เข้าร่วมในการประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ทั้งเชิญให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีทางพระพุทธศาสนาและการทำบุญในกิจกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ จะได้ทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมที่สำคัญ เช่น การเจริญพระพุทธมนต์และการประชุมเฉลิมพระเกียรตินานาชาติ ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งทางสถานีโทรทัศน์ภาคปกติและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โดยความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงชาวพุทธทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

พัลลภ ไทยอารี กล่าวว่า องค์ปาฐกด้านพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงเป็นพุทธมามกะนั้น ได้นิมนต์พระอาจารย์ ดร.อนิลมาน ศากยะ ผู้ช่วยเลขานุการในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช และกำลังติดต่อนิมนต์พระอาจารย์สุเมโธ พระเถระชาวอังกฤษ ที่มีสมณศักดิ์สูงถึงชั้นราชเป็นองค์ปาฐกอีก 1 องค์


ที่มา : โพสต์ทูเดย์ดอทคอม

DT0003

Webmaster

 เปิดอ่านหน้านี้  8074 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย