บัญชีรายนามพระพุทธรูปสำคัญ 61 องค์ แนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ และการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่ต้องขออนุญาตกรมศิลปากรก่อนสร้างองค์จำลอง

๑. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (แก้วมรกต)
๒. พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
๓. พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๔. พระสัมพุทธพรรณี (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)
๕. พระพุทธบุษยรัตน จักรพรรดิพิมลมณีมัย
๖. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (แก้วมรกตน้อย)
๗. พระพุทธบุษยรัตนน้อย
๘. พระนิรันตราย
๙. พระพุทธเพชรญาณ
๑๐.พระพุทธนรสีห์
๑๑.พระชัยนวรัตน
๑๒. พระพุทธสิหิงค์
๑๓.พระพุทธเทวปฏิมากร
๑๔.พระพุทธศาสดาฯ
๑๕. พระพุทธมารวิชัย
๑๖. พระพุทธโลกนาถ
๑๗.พระพุทธชินราช (วัดพระเชตุพนฯ)
๑๘.พระพุทธชินสีห์ (วัดพระเชตุพนฯ)
๑๙. พระพุทธปาลิไลยก์
๒๐. พระศรีสากยมุนี
๒๑. พระพุทธตรีโลกเชษฐ
๒๒. พระพุทธรรมิสรราช
๒๓. พระพุทธนฤมิตร
๒๔. พระพุทธชินสีห์ (วัดบวรนิเวศวิหาร)
๒๕. พระศาสดา (วัดบวรนิเวศวิหาร)
๒๖. พระโต
๒๗. พระไสยา
๒๘. พระพุทธวชิรญาณ
๒๙. พระพุทธปัญญาอัคคะ
๓๐. พระสมุทรนินนาท
๓๑. พระพุทธอนันตคุณ อดุลยบพิตร
๓๒. พระพุทธสิหิงคปฏิมากร
๓๓. พระพุทธอังคีรส
๓๔. พระพุทธชินราช (วัดเบญจมบพิตร)
๓๕. พระสักยสิงห์
๓๖. พระหริภุญชัยโพธิสัตว์
๓๗. พระพุทธนรสีห์น้อย
๓๘. พระอัฏฐารส ศรีสุคตทศพลญาณบพิตร
๓๙. พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดกัลยาณมิตร)
๔๐. พระศาสดา (วัดสุวรรณาราม)
๔๑. พระสัมพุทธพรรณี (วัดราชาธิวาส)
๔๒. พระทศพลญาณ ปางมารวิชัย
๔๓. พระสิทธารถ
๔๔. พระเศรษฐตมมุนี
๔๕. พระสุรภีพุทธพิมพ์
๔๖. พระสิหิงค์ (วัดพระปฐมเจดีย์)
๔๗. พระพุทธชินราช (วัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดพิษณุโลก)
๔๘. พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร
๔๙. พระสัมพุทธมุนี
๕๐. พระพุทธนฤมลธรรโมภาส
๕๑. พระพุทธมหาโลกาภินันท์
๕๒. พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดพนัญเชิง)
๕๓. พระเสริม
๕๔. พระแซกดำ
๕๕. พระฉันสมอ
๕๖. พระใส
๕๗. พระแสนเมืองมหาชัย
๕๘. พระแสนเมืองเชียงแตง
๕๙. พระอินทรแปลง
๖๐. พระอรุณ
๖๑.พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระพุทธรูปประธาน ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม


ที่มา : http://www.finearts.go.th/node/785

DT012254

ศรีโคมคำ

 เปิดอ่านหน้านี้  6549 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย