เมษายน


เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว สุดยอดสงกรานต์อีสาน จังหวัดขอนแก่น

งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูน เสียงแคนและถนนข้าวเหนียวประจำปี ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๕ เมษายน ของทุกปี ภายใต้แนวคิดหลัก “สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานและ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน

เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว สุดยอดสงกรานต์อีสาน จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ : สวนสาธารณะบึงแก่นนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย