มิถุนายน


ประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร

ประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี เกิดขึ้นคั้งแรกในปีพุทธศักราช 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า สืบเนื่องจนปัจจุบัน พิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี จัดขึ้นเป้นประจำทุกปี ซึ่งตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันขึ้น 15 คำ่ เดือน 8 วันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือ "วันอาสาฬหบูชา"


โดยพิธีเริ่มจากพี่น้องชาวชุมพรทั้ 8 อำเภอและพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี ประจำอำเภอ ขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี แล้วประธานในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัด ทำพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แห่เวียนรอยพระบรมธาตุสวี จนครบ 3 รอบ นำขึ้นห่มพระบรมธาตุสวี ถวายเป็นพุทธบูชา

ประเพณีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร
สถานที่ : วัดพระบรมธาตุสวี ตำบล สวี อำเภอสวี ชุมพร
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย