กุมภาพันธ์


งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม

เนื่องจากอำ เภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถานที่ประสูติกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) พระมหากษัตริย์ไทยที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาวรรณกรรม


จังหวัดสมุทรสงครามจึงได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระองค์ขึ้นเป็นประจำทุกปีกิจกรรมภายในงานจะได้ชมการแสดงนาฏศิลป์ ตามบทพระราชนิพนธ์ ควบคู่การบรรเลงดนตรีไทย การสาธิตการทำอาหารและขนมในวรรณคดี ฯ

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานที่ : อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต.อัมพวา อ.อัมพวา สมุทรสงคราม
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย