ธันวาคม


เทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

เทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสุรินทร์ เมืองชุมพลบุรีเป็นพื้นที่ราบลุ่มตั้งอยู่บนพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นแหล่งข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียง เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์


จัดโดยชาวอำเภอชุมพลบุรีเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนและประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอชุมพลบุรี ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ปลาไหล ปลาช่อนนา ผ้าไหม ให้เป็นที่รู้จักรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

เทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
สถานที่ : เทศกาลปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาดชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย