มกราคม


งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

เป็นงานเทศกาลที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีของจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๑๘๐๕ และเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวล้านนา


โดยจัดให้มีพิธีไหว้สาพญามังราย การแสดงมหรสพ การประกวดและการละเล่นต่าง ๆ รวมถึงการออกร้าน แสดงสินค้าทางวัฒนธรรม

สถานที่ : อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย