กุมภาพันธ์


งานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

อำ เภอพะโต๊ะ มีสภาพพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ที่หายาก แหล่งนํ้าเย็นใสสะอาด มีผลไม้หลากหลายชนิดสดจากสวน และมีอาหารพื้นบ้านที่หายากและเป็นสูตรเฉพาะของท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


อำเภอพะโต๊ะ จึงจัดงานเทศกาลล่องแพพะโต๊ะเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มาสัมผัสการท่องเที่ยวล่องแพเชิงอนุรักษ์

สถานที่ : ล่องแพคลองพะโต๊ะ Patoh Bamboo Rafts
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย