สิงหาคม


ประเพณีเล่นว่าวกลางแม่นํ้าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ประเพณีเล่นว่าวกลางแม่นํ้าแม่กลอง ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ บริเวณแม่นํ้าแม่กลอง หน้าวัดภุมรินทร์กุฏีทอง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมรดกของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนในจังหวัดได้รู้จักรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านที่มีมาแต่โบราณนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด


โดยในการแข่งขันผู้เป็นคนชักและคนส่งว่าวต้องอยู่ในเรือคนละลำ ตอนนำว่าวขึ้นและนำว่าวลง ต้องไม่ให้ว่าวตกนํ้า ว่าวทีมไหนส่ายได้ดีและสวยงามก็เป็นผู้ชนะและมีการสาธิตการทำว่าวประเภทต่าง ๆ


ประเพณีเล่นว่าวกลางแม่นํ้าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

สถานที่ : วัดภุมรินทร์กุฏีทอง จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย