ธันวาคม


เทศกาลชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยว และเรียนรู้วิถีชีวิตของชนเผ่า ชิมชาและอาหารชนเผ่า


พร้อมทั้งชมนิทรรศการเกษตรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

เทศกาลชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
สถานที่ : ดอยแม่สลอง ตำบล แม่สลองนอก อำเภอ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย