ตุลาคม


ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันจัดขึ้นเป็นปีที่ ๑๔๙ โดยจัดขึ้นในวันขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๑๑ หรือก่อนวันออกพรรษา ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี รวมทั้งอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบางละมุง และอำเภอบ้านบึง เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณควาย ซึ่งเป็นสัตว์ใช้งานคู่เกษตรกรมาแต่โบราณ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตท้องถิ่น


นอกจากจะมีการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่าง ๆ แล้วยังมีกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ได้แก่ การแห่ขบวนเกวียนกัณฑ์ ๑๓ กัณฑ์ พิธีทำขวัญควาย การประกวดสุขภาพควาย พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ การประกวดตกแต่งควาย การประกวดน้องนางบ้านนา การประกวดสาวเหลือน้อย ประกวดนางฟ้าจำแลงบ้านนา การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้า และการแสดงมหรสพสมโภช เป็นต้น

ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี
สถานที่ : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย