พฤษภาคม


ประเพณีบุญบั้งไฟภูเขาทอง จังหวัดนราธิวาส

ประเพณีบุญบั้งไฟภูเขาทอง จัดงานบริเวณบ้านโต๊ะโมะ หมู่ที่ ๓ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส สืบเนื่องจากอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เป็นอำเภอที่มีผู้คนหลายภูมิภาคย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ รวมถึงผู้คนที่ย้ายเข้ามาจากภาคอีสานเป็นจำนวนมาก จึงยังคงรักษ์และหวงแหนอัตลักษณ์ของการจัดงานบุญบั้งไฟเหมือนกับทางภาคอีสาน


ซึ่งได้จัดงานบุญบั้งไฟมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๔๐ ปี ถือได้ว่าเป็น “บุญบั้งไฟหนึ่งเดียวในภาคใต้” โดยจะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนมิถุนายนของทุกปี

ประเพณีบุญบั้งไฟภูเขาทอง จังหวัดนราธิวาส
สถานที่ : บ้านโต๊ะโมะ ตำบล ภูเขาทอง อำเภอ สุคิริน นราธิวาส
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย