กุมภาพันธ์


ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ จังหวัดกาฬสินธุ์

เป็นประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว หรือบุญบายศรีสู่ขวัญข้าว จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดความสำนึกในบุญคุณของข้าวก่อนที่จะเก็บไว้กิน หรือขาย


เป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น ถือเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ ความศรัทธา และพลังสามัคคีโดยเฉพาะปราสาทรวงข้าวที่เกิดจากแรงงานศรัทธาแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวคูณลาน สืบสานตำนานพระแม่โพสพ จังหวัดกาฬสินธุ์
สถานที่ : วัดเศวตวันวนาราม บ้านต้อน ต.เหนือ อ.เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย