มกราคม


งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

อำเภอบ้านไผ่ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับทางสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านไผ่ จัดงานบูชาแม่โพสพหรือพระแม่โพสพ โดยถือคติความเชื่อที่ว่าเมื่อนำข้าวในนาขึ้นสู่ยุ้งฉาง ควรจะมีการสรรเสริญบูชา และบวงสรวงคุณข้าว คุณนํ้า อันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าหรือเทพาอารักษ์


การจัดงานจะใช้พิธีพราหมณ์ผสมผสานพิธีสงฆ์หรือพุทธเป็นไปตามความเชื่อและประยุกต์นิยม นอกจากผู้ชมงานจะได้ชมขบวนแห่ปราสาทข้าวที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานแล้ว ในงานจะได้ชมการแสดงแสง สี เสียง “กุ้มข้าวใหญ่ไอศวรรย์ มหัศจรรย์เมืองบ้านไผ่” และ การแสดงเรื่องราวของสังคมเมืองบ้านไผ่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ที่มา: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย