ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

การแจกพระบรมสารีริกธาตุ

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย