ภาพพระพุทธประวัติ

 

...

การตรัสรู้ (คือรู้อย่างแจ่มแจ้ง)

...
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย