"เรารักในหลวง" (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์)


.
"เรารักในหลวง"

" .. ประชาชนชาวไทยได้ยินพูดกันทั่วไปว่า "เรารักในหลวง" เมื่อรักในหลวง ก็คือทำให้สมพระราชหฤทัย โดยนัยที่ได้บรรยายมา ประชาชนจะแสดงตนชัดว่า รักพระองค์โดยมีการแสดงออก ๔ ประการ ที่ได้กล่าวมาตามลำดับ กล่าวคือ

๑. "กตัญญู" สำนึกรู้เข้าใจมองเห็นซาบซึ้งในพระคุณนานับประการ อันสมดังพระราชปณิธานว่า "จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

๒. "อัตถัญญู" มีปัญญารู้คุณค่าความหมายเหตุผล "ตระหนักใน ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์" ทั้งที่เป็นพระราชปณิธานอันเป็นข้อหลักใหญ่และพระราชประสงค์จำเพาะของโครงการในพระราชดำริ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องมาถึงตน

๓. "ปฏิบัติบูชา" เมื่อรักพระองค์ จะยกย่องเทอดทูน ก็ทำอย่างที่พระสอนว่า "ให้บูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติ" โดยร่วมมือร่วมแรง ทำกิจการหน้าที่ของตน เพื่อให้สำเร็จบรรลุผลที่มุ่งหมาย จนได้ถวายความสำเร็จนั้น เป็นเครื่องบูชาพระคุณ

๔. "ภาวนาปธาน" สุดท้ายเพื่อให้ทำได้ปฏิบัติได้อย่างนั้น จึงจะต้องไม่อยู่อย่างเรื่อยเปื่อยเฉื่อยชา "แต่พยายามพัฒนาตนเอง ให้มีคุณสมบัติดีงาม มีศีล มีวินัย มีความเพียรพยายาม มีสติปัญญาความสามารถ" ให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ ผู้ได้พัฒนาแล้วอย่างดี

เมื่อทำดังว่ามานี้ ความอาลัยรักภักดี ที่แสดงกันต่าง ๆ มากมาย "จึงจะเป็นของจริงจังมีความหมาย มิใช่เป็นของเสียหายสูญเปล่า" .. "

"เรารักในหลวง"
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ป. อ. ปยุตฺโต)


• การรักษาศีล

• นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร

• ลีลากระบวนการดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

• “ตักบาตรในสวน” วันจักรี (๖ เม.ย. ๒๕๖๗)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• คนมีเสน่ห์ ถึงคราวเซ ก็มีคนช่วย

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย