เรื่อง การเผยแพร่ภาพยนตร์การ์ตูนประวัติพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นธรรมทาน

 พัธชะรากรณ์     27 พ.ค. 2561

เรื่อง การเผยแพร่ภาพยนตร์การ์ตูนประวัติพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นธรรมทาน ประกอบด้วย
1. ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนาทั้งหมดของนิบาตชาดกจำนวน 547 เรื่อง
2. ภาพยนตร์การ์ตูน Animation พระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายเรื่องพุทธศาสดา(ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ)

เรียน ท่านผู้สนใจในการเผยแพร่พุทธศาสนา

ข้าพเจ้าครอบครัวตระกูลศิริมณเทียร ขออนุญาตนำภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธศาสนา นิบาตชาดก 547 ชาดกทั้งหมด ในกรณีที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นในรูปแบบอื่นถ่ายทอดแทนอาทิ เสียงเทศก์ของพระสงฆ์, เสียงบรรยายของบุคคลทั่วไป, ข้อความอธิบายชาดก และภาพยนตร์การ์ตูน Animation พระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายเรื่อง พุทธศาสดา ที่มีบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
วิธีการเปิด สามารถกดเข้าไปตรงลิงค์ไฟล์ข้อมูลในแต่ละชาดกได้ทันที หากเปิดไม่ได้สามารถคัดลอกลิงค์ไฟล์ดังกล่าวแล้วนำไปวางใน search engine ต่างๆ เพื่อเปิดรับชมได้เช่นกัน
ภาพยนตร์การ์ตูนและข้อมูลทั้งหมดนี้ได้รวบรวมเพื่อเป็นธรรมทานให้กับเยาวชนพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้น ในการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมและนำมาเป็นหลักแนวทางในการดำเนินชีวิตตลอดอายุขัย และเป็นการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้ด้วย.

ครอบครัวตระกูลศิริมณเทียร
(ผู้รวบรวมและจัดทำ)

ที่มา : youtube

3,651
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย