รักษาจิตให้ดีอย่างเดียว : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร  

 พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

...

“ตา” ไปรับรูปที่ไม่ดีเข้ามาส่งให้ “วิญญาณ”
วิญญาณรับรู้แล้วก็ส่งไปยัง "หทัยวัตถุ"ทำให้โลหิตในหัวใจเป็นพิษ
“หู” ไปรับเสียงที่ไม่ดีมาส่งให้วิญญาณ
“จมูก ลิ้น กาย ใจ” ก็ไปรับโผฐฐัพพะ ธรรมารมณ์ไม่ดีมาให้วิญญาณ
วิญญาณรับรู้แล้วก็ส่งไปยังหทัยวัตถุทำให้โลหิตในหัวใจเป็นพิษ

โลหิตนี้ก็แล่นไปสู่ธาตุ “ดิน น้ำ ไฟ ลม” ในร่างกาย
ทำให้ร่างกายเกิดเป็นพิษขึ้นอย่างนี้ บุคคลนั้นจะมีความสุขมาแต่ไหน?
ใจก็เป็นพิษ กายก็เป็นโทษ หาความสงบเย็นมิได้

ถ้าเรารักษาจิตของเราให้ดีเสียอย่างเดียวเท่านั้น
ถึงตาจะเห็นรูปที่ดี...มันก็ดี เห็นรูปที่ไม่ดี...มันก็ดี
จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เช่นเดียวกัน เมื่อวิญญาณรับรู้แต่สิ่งที่ดี
แล้วส่งไปยังหทัยวัตถุ โลหิตในหัวใจก็ไม่เสีย ไม่เป็นพิษ
เมื่อหัวใจสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนั้น
ก็จะมีแต่ความสมบูรณ์ เกิดความสงบเย็นทั้งกายใจ
นี่แหละที่เรียกว่าเป็น “ตัวบุญ”

...


คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน, พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.
โดยชมรมกัลยาณธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๒๖. 

5,536

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย