ธรรมะ...เหมือนนำ้ที่อยู่ใต้ดิน ใครยอมขุดดินอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคย่อมมีสิทธิ์ดื่มรสพระธรรม"พระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ฉะนั้น เราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งโดยแท้ได้ก็ด้วยการเข้าถึงพระธรรม พระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้วก็จริง แต่ธรรมะเป็นอมตะ ไม่ได้หายไปไหน เหมือนนำ้ที่อยู่ใต้ดิน ใครยอมขุดดินอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคย่อมมีสิทธิ์ดื่มรสพระธรรม และการดื่มรสพระธรรมนั้น เปรียบเสมือนการกราบพระพุทธเจ้า"

พระอาจารย์ชยสาโร

2,957


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย