"ให้พากันตั้งใจภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "ให้พากันตั้งใจภาวนา"

" .. จงพากันตั้งใจภาวนา อย่าให้ขาดวันขาดคืน เราทุกรูปทุกนาม ไม่ว่าหนุ่มหรือแก่
เดินใกล้ความตายทุกคน ไม่มีใครจะเดินห่างไกลจากความตายได้แม้แต่คนเดียว

จิตดวงพยศของเราทุกท่านนี้เอง เป็นดวงจิตที่รับเคราะห์กรรมแห่งความพยศของตน
ไม่มีสิ่งใดมารับแทนได้

ฉะนั้น จงพยายามดัดแปลงใจดวงนี้ ให้เห็นโทษแห่งความพยศของตน
จะเป็นสุขแก่ใจตนเอง ความพยศเป็นวัฎฎะของจิตไม่มีสิ้นสุดลงได้ เอวํ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

5,443จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย