"ธรรม เครื่องคุ้มครองใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  


 "เครื่องคุ้มครองใจ"

" .. "ธรรม" เป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจ "ถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียว ความอยากของใจจะพยายามหาทรัพย์ได้กองเท่าภูเขา ก็ยังหาความสุขไม่เจอ"

"ไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียว" จะอยู่ในโลกใด กองสมบัติใด ก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเดนเท่านั้น "ไม่มีประโยชน์อะไรแก่จิตใจแม้แต่นิด"

ความทุกข์ทรมาน ความอดทน ทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่าง ๆ "ไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจ" ถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทาง "ใจจะกลายเป็นของประเสริฐ ให้เจ้าของได้ชมอย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที" .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

5,404


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย