."เอาอสุภะเป็นอารมณ์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "เอาอสุภะเป็นอารมณ์"

" .. บางคนฝึกหัดภาวนา "กำหนดเอาอสุภะเป็นอารมณ์" พิจารณาร่างกายตัวของเรา "ให้เห็นเป็นอสุภะไปทั้งตัวเลย" หรือพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งให้เป็นอสุภะก็ได้ เช่น พิจารณาผม ขน เล็บ หรือจะพิจารณาของภายในมี ตับ ไต ไส้ พุง เป็นต้น "ให้เห็นเป็นของปฏิกูลเปื้อยเน่า" น่าพึงเกลียด เป็นของไม่งาม ให้พิจารณาจนเห็นซัด

เบื้องต้นพึงพิจารณา "โดยอนุโลมเอาของภายนอกมาเทียบ" เช่น เห็น คนตาย หรือสัตว์ตายขึ้นอืดอยู่ "เอามาเทียบกับตัวของเราว่า เราก็จะต้องเป็นอย่างนั้น" แล้วมันค่อยเห็นตัวของเราซัดขึ้นโดยลำดับ จนชัดขึ้นมาในใจ "แล้วจะเกิดความสังเวชสลดใจ" จิตจะรวมเข้าเป็นสมาธิ นึ่งแน่วเป็นอารมณ์อันเดียว .. "

"สิ้นโลกเหลือธรรม"
พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 

5,550

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย