"รักษาใจให้ดีเรียบร้อย" (หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ)

 วิริยะ12  

.
 "รักษาใจให้ดีเรียบร้อย"

" .. จะเอาทางจิตทางใจก็เอา "แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี้มีขึ้นที่ใจอย่างเดียว" รักษาแต่ใจอย่างเดียวให้แน่นหนา "รักษาแต่ใจอย่างเดียวตลอดชีวิต รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบถสิบ รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์" นี่เป็นเบื้องต้น

เวลาอยู่ในคนหมู่มาก ได้พูดกับคนหมู่มาก บางทีจะลืมตัวไป "จงมองเข้ามาดูใจนี่ ใจนี้เป็นใหญ่ คุมกายกรรม วจีกรรม" ให้รู้เข้ามาในกาย ให้มองมาดูใจนี่แหละ เอาใจนี้เป็นผู้รู้ ใจนี้เองน่ะแหละเป็นผู้หลง

"ใจนี้แหละเป็นผู้ละ ปฏิบัติกายวาจาใจนี่ให้เรียบร้อย" กายนี่ก็ออกไปจากใจนี่แหละ ให้พิจารณา "กายนี่เขาก็ไม่เที่ยง ใจนี่เขาก็ไม่เที่ยง" .. "

"รักษาจิตให้ดี"
หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
 

5,479

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย