เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องถามถึงนิพพาน

 ลูกโป่ง  "...เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องถามถึงนิพพาน

เรารู้ประจักษ์ภายในจิตใจ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว

พระองค์ไม่เคยถามหานิพพาน

พระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านตรัสรู้ธรรมแล้ว

ไม่ต้องถามหานิพพาน

เพราะจิตนั้นเป็นนิพพานแล้ว..."


:: หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนที่มา...ปกหลังหนังสือ ชาติสุดท้าย
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิง
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

5,446จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย