"พุทโธ เป็นยอดกรรมฐาน" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "พุทโธ เป็นยอดกรรมฐาน"

" .. "พุทโธ พุทโธ เป็นยอดกรรมฐาน การภาวนาพุทโธ ๆ ในใจบ่อย ทำให้ใจเย็นสบาย" เพ่งจนพุทโธไม่ถอย เพ่งลงไปจนหายใจเกิดเป็นความสงบ รวมกันเป็นหนึ่งลงไป "พุทโธก็คือ เป็นผู้ที่ตื่นแล้ว เป็นผู้เบิกบานแล้ว" ภาวนาพุทโธไปแล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องใส

ตื่นที่อาตมาว่านี้ ก็คือ "การตื่นจากความหลง ไม่หลงใหลไม่เชื่ออะไรที่งมงาย" พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เชื่ออะไรงมงาย และเราเกิดมาในชาตินี้เป็นบุญลาภอันประเสริฐ ที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลก

"สมควรที่จะลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์โดยความไม่ประมาท" กิเลสบาปกรรมจะได้น้อยเบาบางจากดวงจิตของตน การที่คนเราจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง .. "

"จิตนั่นแหละเป็นแก่นของชีวิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 

5,466

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย