"จิตใจไม่ได้ตาย" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "จิตใจไม่ได้ตาย"

" .. ผู้ใดภาวนาดี ละกิเลสความโกรธหมดไป ละกิเลสความโลภหมดไป ละกิเลสความหลงหมดไป "ผู้นั้นก็ไม่ทุกข์ ไม่เดือดร้อนประการใด แม้ความตายมาถึงเข้า" ท่านก็ยอมตาย คือ ท่านเห็นแล้วว่า "ตายเป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่ ดิน น้ำ ไฟ ลม มันกระจัดกระจายไป เขาก็เรียกว่าตาย" ใช้การไม่ได้ "เขาก็เรียกว่าตาย จิตใจมันไม่ได้ตาย"

"จิตใจไม่ได้ตายนั้น" ย่อมส่อแสดงให้เห็นแล้วว่า แม้พระอริยเจ้าทั้งหลาย "ที่เราว่าท่านดับขันธ์เข้าสู่นิพพานแล้ว" มันก็เป็นแต่ว่าดวงจิตดวงใจของท่านส่วนหนึ่ง "ร่างกายของท่านแตกดับไป แต่จิตใจเป็นของไม่ตาย"

แต่จิตนี้เมื่อละกิเลสราคะ โทสะ โมหะ หมดไปแล้ว ออกจากจิตใจไปแล้ว "เหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์ผ่องใส" จะอยู่ที่ใดเป็นอะไร "ก็ชื่อว่าอยู่ในนิพพาน" ไม่มีเรื่องราวอะไร ที่จะมาทำให้ท่านเป็นทุกข์เป็นร้อน อย่างสามัญชนคนเราทั่วไป .. "

"จิตพระอริยอยู่เหนือกิเลส"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
 

5,441

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย