"เมตตาไม่แท้" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  

 "เมตตาไม่แท้"

" .. "ความเมตตาไม่แท้ ทำให้เกิดโทษได้ การแสดงออก ต้องอยู่ในขอบเขต ความถูกต้อง ความเหมาะ ความควร จึงจะเป็นเมตตาแท้" เพราะจะไม่เกิดโทษ "ถ้าการแสดงเมตตาไม่อยู่ในขอบเขตความถูกต้อง จะเป็นเมตตาไม่แท้ จะเกิดโทษได้" ทั้งแก่ผู้รับและผู้ให้

"มารดาบิดาที่รักลูกตนไม่กล้าขัดใจเมื่อลูกจะทำผิด หรือไม่กล้าดุว่าทำโทษเมื่อลูกทำผิด เช่นนี้ไม่ใช่มีเมตตาต่อลูก" แม้จะไม่อาจชี้ชัดลงไปได้ว่าเป็นความไม่เมตตา แต่เมื่อคิดให้ลึกลงไปแล้ว "ผู้ใดก็ตาม ไม่ช่วยชี้ให้ผู้ผิดรู้ตัว ทั้งยังส่งเสริมด้วยการชื่นชมทั้งรู้ว่าผิด เช่นนั้นเป็นการแสดง ความไม่เมตตา" .. "

"รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=11913

5,460จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย