การศึกษาเริ่มต้น คนเริ่มพัฒนา เมื่อกินอยู่-ดูฟังเป็น


ประชาชนคนทั่วไป ควรเอาใจใส่เน้นภาวนาคือการพัฒนาขั้นนี้ให้มาก เพราะนอกจากทำให้มนุษย์มีโลกธรรมชาติที่งดงามรื่นรมย์น่าชื่นชมแล้ว ตัวมนุษย์เองก็อยู่ดีมีสุข ดำเนินชีวิตเป็น ตั้งแต่รู้จักกินใช้บริโภควัตถุ เป็นต้นไป เป็นการศึกษาพื้นฐาน ในการเริ่มต้นพัฒนามนุษย์นี่คือที่พูดว่า "การศึกษาเริ่มต้น เมื่อคนกินอยู่-ดูฟังเป็น" หรือย้ำ ๒ ชั้นว่า "การศึกษาเริ่มต้น คนเริ่มพัฒนา เมื่อกินอยู่-ดูฟังเป็น" พูดสั้นๆ เอาไว้ทำความเข้าใจกันข้างหน้าว่า รับรู้ โดยไม่ติดอยู่แค่ตัณหา แต่เดินหน้าไปกับฉันทะ เมื่อมีการพัฒนาในขั้นกายภาวนานี้เป็นฐานแล้ว จึงจะก้าวไปในการพัฒนาข้อต่อๆ ไปได้ดี

หนังสือ ชื่นชมรมณีย์ สู่สี่ภาวนา
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

2,802


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย