อดได้ ทนได้ ทำใจได้

 กฤติยา  

ขันติ เป็นภาษาบาลี หมายถึง การรักษาภาวะปกติของตนไว้ได้ ไม่ว่าจะถูกกระทบกระทั่งด้วยสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตาม
ขันติ ความอดทน อดกลั้น ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน หมายถึง อดทนในสิ่งที่ควรอดทนด้วยความเต็มใจและพอใจ คือ
อดทน ในการละ หลีกเลี่ยงจากความชั่ว
อดทน ทำความดีต่อไปในทุกๆสถานการณ์
อดทน รักษาใจให้ผ่องใส ไม่เศร้าหม่อง
ความอดทนจึงเปรียบเสมือนการขุดขุมทรัพย์อันมีค่ามหาศาล

สิ่งที่หลวงพ่อชาท่านพูดบ่อยก็คือ
“ …ผู้มีปัญญาเท่านั้นอดทนได้
อดทนกับปัญญาเป็นของคู่กัน…”
เห็นทุกข์ไม่มีทุกข์
...

6,063


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย