"กรรมของชาติบ้านเมือง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร)


.
 "กรรมของชาติบ้านเมือง"

" .. พวกเราที่รวมกันเป็นคนในโลก ในประเทศชาติ "เมื่อมีความเดือดร้อนวุ่นวายปั่นป่วนเกิดขึ้นมากมายผิดปกติ ในโลกก็ตาม ในบ้านเมืองของเราก็ตาม" น่าจะคิดให้ลึกสักหน่อยว่า "ต้องเป็นกรรมที่ไม่ใช่เล็กน้อย" นั่นก็คือต้องไม่เป็นกรรมของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

กรรมที่เกิดแก่ส่วนรวม คือเกิดแก่บ้านเมืองแก่ประเทศชาติ "ตามเหตุผลแล้วต้องเป็นกรรมของส่วนรวม ของประเทศชาติ" ซึ่งมีเราทุกคนรวมอยู่เป็นหนึ่งแน่นอน ยอมรับว่าความร้อนของบ้านเมืองเรา ซึ่งต้องเกิดแต่กรรมไม่ดีไม่งามแน่นอน "เราต้องเป็นหนึ่งในผู้ก่อกรรม อันยังให้ความเดือดร้อนนั้นเกิด"

ถ้าทุกคนหรือมากคน ยอมคิดได้เช่นนี้ "แล้วยอมแก้ไขด้วยการพยายามทำกุศลกรรม คือทำดี ลดละการทำอกุศล คือทำไม่ดี" ให้เต็มสติปัญญาความสามารถ ย่อมยังให้เกิดผลดีได้ มากคนคิดได้ มากคนทำดี มากคนลดละเลี่ยงหลีกการทำความชั่ว การทำบาปอกุศล "ย่อมยังให้เกิดผลดีได้มากเป็นธรรมดา แก่ประเทศชาติ ทำเหตุดีมาก ผลดีย่อมมาก" แน่นอน .. "

"แส่งส่องใจ"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวิชรญาณสังวร
 
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=7972   

5,130


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย