ดูจิตตนว่า มี"หิริโอตตัปปะ"หรือยัง : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


พระอาจารย์พุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา

...

ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ ศีล สมาธิ ปัญญาสมบูรณ์แล้ว
สิ่งที่จะพึงเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้นั้นก็คือ
หิริ-ความละอายต่อบาป โอตตัปปะ-ความสะดุ้งกลัวต่อบาป
เขาจะไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้ง

หิริโอตตัปปะสัมปันนา สุกกะธัมมะ สะมาหิโต

หิริ ความละอายต่อบาป โอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาป
ธรรม ๒ ประการนี้เป็นคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดา
กำหนดดูจิตของตัวบ้างซิ...มีหรือยัง

จิตมีหิริหรือยัง อายต่อบาปหรือยัง
มีโอตตัปปะ กลัวต่อบาปหรือยัง

หรือมันยังคิดว่า บาปไม่ได้ขี่ช้างดูดบุหรี่มาดอกหรือ
หากมันยังคิดอย่างนั้นก็เรียกว่ายังไม่มีหิริโอตตัปปะ
ก็รีบเร่งบำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา ให้มันหนักๆเข้า

นักปฏิบัติที่มีหิริโอตตัปปะนี้ มันจะสะดุ้งอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าไม่สะดุ้งด้วยความเดือดร้อน สะดุ้งเพราะความสังวรณ์ระวัง
ตั้งใจที่จะละชั่ว ประพฤติดี ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาด
จิตกลายเป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี
คนที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี มีหรือจะหยุดนิ่ง
มองหาความสุขสบายส่วนตัวอยู่โดยไม่ทำประโยชน์อันใด

การปฏิบัติธรรมนี่ในเมื่อเรามีพลังงานเกิดขึ้น เราจะมีศรัทธา
มีวิริยะ ความพากความเพียร ความแกล้วกล้าอาจหาญ
กล้าที่จะเสียสละชีวิตเพื่อบูชาข้อวัตรปฏิบัติ ไม่นิ่งนอนใจ
มีสติ ความตั้งใจระลึก รู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่ตลอดเวลา
พยายามขจัดการทำความชั่ว กระทำแต่ความดี    

5,067


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย