ธรรมะรับอรุณ (การทำความดี ตอนที่ 1 )

 Webmaster  

ธรรมะรับอรุณ (การทำความดี ตอนที่ 1 )


ธรรมะรับอรุณ 4/12

(การทำความดี ตอนที่ 1 )

โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่มา : https://www.youtube.com/@watnyanavesakavan7149

3,009


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย