ประเพณีตักบาตรเทโว (ทั่วประเทศ)จัดขึ้นถัดจากวันออกพรรษา ๑ วัน เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกหลังกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พระภิกษุสงฆ์จำนวนกว่า ๑๐๐ รูป บิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ขบวนแห่จำลองการเสด็จลงจากสวรรค์ของพระพุทธเจ้าของชาวบ้าน การจัดงานตักบาตรเทโว มีหลายพื้นที่

อาทิ เช่น
- ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
- ประเพณีตักบาตรเทโว วัดธรรมามูลวรวิหาร จังหวัดชัยนาท
- ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดเขาดีสลัก ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดสุพรรณบุรี
- ตักบาตเทโวสองแผ่นดิน ไทย - กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี
- พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดป่าคีรีบรรพต ตำบลบุเปือย จังหวัดอุบลราชธานี


- งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
- ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนบพระอัฏฐารสยอยศพ่อขุนรามฯ จังหวัดสุโขทัย
- ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ และแข่งเรือพาย ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดสุโขทัย
- ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- ประเพณีกวนข้าวทิพย์และประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จังหวัดบุรีรัมย์
- เขาพระงามเทโวโรหณะ จังหวัดลพบุรี
- งานประเพณีวันออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ ตักบาตรเทโว วัดพระธาตุภูเพ็ก อำ เภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนครที่มา : เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย ๒๕๖๔, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย