บอกบุญ สร้างลานปฏิบัติธรรม

 ajzz8140    15 มี.ค. 2562

๑๕/๐๓/๖๒ ขอเจริญพรมายังสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อสมทบทุน เทพื้นปูนลานปฏิบัติธรรมและ พร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่าง ในลานปฏิบัติธรรม ณ ที่พักสงฆ์สวนป่ากัลยาธรรม ห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
เนื่องด้วยทางที่พักสงฆ์สวนป่ากัลยาธรรม ฯลฯ ได้ จัดสร้างลานปฏิบัติธรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีใจ ใฝ่ในการปฏิบัติธรรม ได้ มาเป็นที่ประพฤติปฏิบัติ และเพื่อให้เป็นลานปฏิบัติธรรมโดยสมบูรณ์แบบ ส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลานในการจรรโลงพระพุทธศาสนา ต่อไป แต่ยังขาดทุนทรัพย์ที่จะนำมาใช้ในการเทพื้นปูนของลานปฏิบัติธรรมและใช้ในระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่าง จึงขอเชิญชวนบอกบุญมายังท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้ช่วยกันสละจตุปัจจัยเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา เพื่อใช้เป็นทุนในการเทพื้นปูนและติดตั้งระบบไฟฟ้าในลานปฏิบัติธร่มให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งรายละเอียดของงบประมาณที่จะดำเนินการมีดังนี้
๑. เหล็กเส้น(ตระแกรงไวร์เมช) ที่จะนำมาปูก่อนเทพื้น ของลานปฏิบัติธรรม จำนวน ๓ ม้วน ราคาม้วนละ ๑,๘๒๘ บาท
๒.ปูน สำเร็จรูป เทปรับพื้น กระสอบละ๕๐ก.ก. ราคากระสอบละ ๙๕ บาท ใช้จำนวน. ๗๕ กระสอบ
๓.ทราย,หิน คิวละ ๖๔๐ บาท ใช้จำนวนอย่างละ ๑๐ คิว ฯลฯ
๔. หลอดไฟ แอลอีดี,สาย,สวิทช์ ชุดละ ๔๕๐ บาท ใช้จำนวน ๗ ชุด

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัวที่ได้ร่วม เป็นเจ้าภาพทำบุญในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยพรทั้ง ๔ ประการคืออายุ วรรณะ สุขะ พละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญฯ

****ติดต่อ ร่วมทำบุญ /สอบถาม ได้ที่
พระมหาญาณภัทร ชินวํโส รก.เจ้าอาวาส
เบอร์โทรศัพท์ : 0864610073, 0656300991
หรือร่วมทำบุญได้ที่ ธ.เพื่อการเกษตรฯ(ธกส)
หมายเลขบัญชี 020058240158
ชื่อบัญชี พระมหาญาณภัทร ชินวํโส
และ ธ.กรุงไทย
หมายเลขบัญชี 670-0-30396-6
ชื่อบัญชี พระมหาญาณภัทร ชินวํโส
# ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และแสดงหลักฐาน ท่านที่ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาแจ้ง ให้ทราบด้วยเพื่อจะได้นำหลักฐานการโอน ไปแสดง ชี้แจงอนุโมทนา ต่อไป
(ป้องกันการตกหล่น)
...
อานิสงส์ของการบริจาคทาน หากผู้ใดได้พบเห็นวัดวาอาราม ศาสนสถาน พระพุทธปฏิมา รูปเคารพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทรุดโทรมถูกทิ้งร้างแล้ว บังเกิดจิตศรัทธาทำการบูรณะ ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์แล้วยังชักชวนสาธุชนมาร่วมบุญกันอย่างสมัครสมานสามัคคี ด้วยอานิสงส์จากการกระทำดังกล่าว จะส่งผลให้บุคคลนั้นได้ไปจุติเป็นเทพพรหมชั้นสูง 1000 ชาติส่วนผู้ที่ได้มาร่วมใจกันบำเพ็ญทานสร้างบุญโดยสละทรัพย์ สละแรงกาย สละปัญญาความรู้ก็จะได้ไปเกิดเป็นพระราชาเจ้าเมือง 100 ชาติและหากทุกคนได้อธิฐานจิต ต่อเบื้องพระพักตร์พระพุทธปฏิมาที่ซ่อมเสร็จภายในอุโบสถวิหารหรือสถานปฏิบัติธรรมนั้นๆ ผู้ที่ได้ร่วมบุญทั้งหมดก็จะสามารถเข้าสู่กระแสแห่งนิพพานโดยถ้วนหน้า... https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,922 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย