มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ

คาระโว จะ

๏ ความเคารพ นับถือ คือเสน่ห์
ไม่โลเล เหมือนลิง วิ่งหลอกหลอน
ทั้งต่อหน้า ลับหลัง พึงสังวร
ย่อมงามงอน สวยสง่า ราคาแพง ๛

 

ท่านได้กล่าวว่าสิ่งที่ควรเคารพมีอยู่ดังนี้

๑. พระพุทธเจ้า

๒. พระธรรม

๓. พระสงฆ์

๔. การศึกษา

๕. ความไม่ประมาท คือการดำเนินตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาอื่นๆ ด้วยความเคารพ

๖. การสนทนาปราศรัย คือการต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนด้วยความเคารพ

 
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย