มงคลที่ ๔ การอยู่ในถิ่นอันสมควร
ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ

๏ เป็นเมืองกรุงทุ่งนาหรือป่าใหญ่
ทางมาไปครบครันธัญญาหาร
มีคนดีที่ศึกษาพยาบาล
ปลอดภัยพาลควรอยู่กินถิ่นนั้นแล ๛

 

ถิ่นอันสมควร ควรประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม ๔ อย่างได้แก่

๑. อาวาสเป็นที่สบาย หมายถึงอยู่แล้วสบาย เช่นสะอาด เดินทางไปมาสะดวก อากาศดี เป็นแหล่งชุมชน ไม่มีแหล่งอบายมุขเป็นต้น

๒. อาหารเป็นที่สบาย หมายถึงอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ เช่นมีแหล่งอาหารที่สามารถจัดซื้อหามาได้ง่าย เป็นต้น


๓. บุคคลเป็นที่สบาย หมายถึงที่ที่มีคนดี จิตใจโอบอ้อมอารี ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีศีลธรรม ไม่มีโจร นักเลง หรือใกล้แหล่งอิทธิพลเป็นต้น

๔. ธรรมะเป็นที่สบาย หมายถึงมีที่พึ่งด้านธรรมะ มีที่ฟังธรรมเช่น มีวัดอยู่ในละแวกนั้น มีโรงเรียน หรือแหล่งศึกษาหาความรู้เป็นต้น

 

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย