หน้าแรก คลังแสงแห่งธรรม
กลับสู่ สารบัญคลังแสงแห่งธรรม

หลักธรรมนำสุขยุค2000
กรรมฐานประจำวันเกิด
บทสวดมนต์ธรรมะไทย
ศีล
ทาน
สมาธิ
วิปัสสนา
กรรม
กวีธรรมะ
อุปสมบทพิธี
ศาสนพิธีของชาวพุทธ
ธรรมะจากหลวงพ่อ


  หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑๖ : ชายต้องห้าม
  โ ด ย : พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

    ตอนนี้ กำลังอยู่ในหัวข้อของศีลข้อที่ ๓ เมื่อตอนที่แล้ว ท่าน พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์ ได้พูดถึง
  หญิงต้องห้ามทั้ง ๓ ประเภท มาจนครบถ้วนแล้ว ตอนนี้ ก็ถึงคราวของ ชายต้องห้าม กัน
 บ้าง

    ชายต้องห้ามในที่นี้ ท่าน พ.อ.ปิ่น อธิบายว่า "คือชาย ที่หญิงสมสู่ไม่ได้ ท่านยกขึ้นแสดง
  เพียง ๒ พวก คือ

  ๑. ชายอื่นนอกจากสามีตน ( สำหรับหญิงมีสามี )
  ๒. ชายที่จารีตห้าม ( สำหรับหญิงทั่วไป )

  ข้อที่หนึ่ง สำหรับหญิงที่มีสามีแล้ว และยังอยู่กินกับสามี ให้ถือว่า ผู้ชายทุกคน นอกจากสามี
  ตน เป็นชายต้องห้ามทั้งนั้น
  ข้อที่สอง สำหรับหญิงทั่วไป คือทั้งที่มีสามีและไม่มี ให้พึงถือว่า ชายที่มีจารีตห้าม เช่นนักบวช
  ในศาสนา ที่ห้ามเสพเมถุน เป็นชายต้องห้าม มิให้ยินยอมพร้อมใจในการสังวาส ถ้าเป็นใจด้วย
  ....ผิดศีลข้อนี้ ถ้าไม่เป็นใจ....ศีลไม่ขาด" เลือกหัวข้อ ศีล


หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย