พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี)

    140 บันได ต่อ - 13 มค 26.mp3

    141 คุณานิสงส์ของการทำบุญ - 05 กพ 26.mp3

    142 วันมาฆบูชา (๑) - 26 กพ 26.mp3

    143 กรรม (๓) - 21 มีค 26.mp3

    144 ขันธ์ห้า (๒) - 11 เมย 26.mp3

    145 หลักการภาวนา - 06 ตค 26.mp3

    146 หลักปฏิบัติ (ออกพรรษา) - 21 ตค 26.mp3

    147 แก่นของการปฏิบัติ - 04 พย 26.mp3

    148 ธรรม (๒) - 19 พย 26.mp3

    149 หลักปฏิบัติพระพุทธศาสนา - 04 ธค 26.mp3

    150 ตื่นหาธรรม (ปีใหม่) - 03 มค 27.mp3

    151 มาฆบูชา (๒) - 16 มค 27.mp3

    152 โพธิปักขิยธรรม ๓๗ - 07 ตค 13.mp3

    153 มูลกรรมฐาน - 08 ตค 13.mp3

    154 เพียรไม่ให้ความชั่วเกิด - 01 มค 14.mp3

    155 ศาสนา - 24 กพ 15.mp3

    156 ธรรมฝั่งอยู่ในโลก - 03 กค 15.mp3

    157 ขันธโลก - 21 กย 15.mp3

    158 อายตนะ ๖ - 16 มค 16.mp3

    159 ธรรมเกิดจากความสงบ - 24 กย 17.mp3

    160 รู้โลกให้เป็นธรรม - 13 กย 18.mp3

    161 ธรรมคือโลก - 01 มค 19.mp3

    162 พิจารณาความตาย - 10 พค 19.mp3

    163 การค้ากำไรหรือขาดทุน - 16 กย 19.mp3

    164 ความรัก - 21 มีค 21.mp3

    165 อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา - 31 มค 20.mp3

    166 อนัตตา - 09 มีค 23.mp3

    167 สภาวะธรรม - 17 เมย 20.mp3

    168 เปลือกของพระพุทธศาสนา - 18 มีค 20.mp3

    169 จับกิเลส ใช้กิเลส - 17 พค 20.mp3

    170 มารห้า (๒) - 12 มค 21.mp3

    171 เปลือก กระพี้ แก่นของพุทธศาสนา - 31 มค 21.mp3

    172 ศีล ๕ - 21 เมย 21.mp3

    173 คูหาใจ - 21 พค 21.mp3

    174 ศีลอยู่ที่ตัวของเรา - 09 ตค 21.mp3

    175 เราเป็นหนี้ของโลก - 16 ธค 21.mp3

    176 ศีลธรรม - 16 มีค 22.mp3

    177 การสร้างพระ - 05 เมย 23.mp3

    178 มัคคสมังคี - 13 กย 24.mp3

    179 ยินดีพอใจในวิสัยมาร - 21 กย 24.mp3

    180 พละห้า - 28 กย 24.mp3

    181 ทุกข์ (๑) - 25 ธค 24.mp3

    182 พุทธศาสนาสอนที่ใจ - 30 เมย 25.mp3

    183 สติปัฏฐานสี่ - 15 พค 25.mp3

    184 ธาตุสี่ (๔) - 21 ธค 25.mp3

    185 หลักศาสนา - 06 มีค 26.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย