พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    540 ที่พึ่งอันแท้จริง - 13 มิย 34.mp3

    541 มุ่งความสงบลบอุปาทาน 15 มิย 34.mp3

    542 ความสิ้นกิเลสเป็นคุณธรรมอันประเสริฐ - 27 มิย 34.mp3

    543 ให้เชื้อกรรมและผลของกรรม - 30 มิย 34.mp3

    544 พัฒนาจิตชีวิตจะดีขึ้น - 28 มิย 34.mp3

    545 บารมีสิบ - 28 มิย 34.mp3

    546 เอาสติดัดนิสัย - 29 มิย 34.mp3

    547 ความเสื่อมของนักบวช - 1 กค 34.mp3

    548 จิตนี้ต้องฝึก - 30 มิย 34.mp3

    549 สรีระยนต์ - 2 กค 34.mp3

    550 วินัยของพระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา - 2 กค 34.mp3

    551 งานฝึกจิตพิชิตมาร - 3 กค 34.mp3

    552 พระอยู่ที่ไหน - 3 กค 34.mp3

    553 สติปัฐานธรรม - 4 กค 34.mp3

    554 เทศน์อบรม - 4 กค 34.mp3

    555 ข้อวัตรตัดกิเลส - 21 กค 34.mp3

    556 ปล่อยวางวิญญาณหก - 13 กค 34.mp3

    557 ที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันอุดม - 16 สค 34.mp3

    558 อบรบบมอินทรีย์ - 18 สค 34.mp3

    559 ผู้ฝึกตนแล้วย่อมอยู่เป็นสุข - 21 สค 34.mp3

    560 เราต้องปรับปรุงจิตใจให้เข้ากับธรรมะ - 10 กย 34.mp3

    561 กรรมดี กรรมชั่ว - 11 กย 34.mp3

    562 ศีลบารมี - 12 กย 34.mp3

    563 ที่พึ่งของชาวพุทธ - 11 กย 34.mp3

    564 สติวินัยเป็นหลักใจของนักปฏิบัติ - 15 กย 34.mp3

    565 ทางดำเนินของผู้มีปัญญา - 16 กย 34.mp3

    566 เพียรทางใจ - 17 กย 34.mp3

    567 ตัณหาเหตุแห่งทุกข์ - 29 กค 34.mp3

    568 เมื่อศีลบริสุทธิ์ - 17 กย 34.mp3

    569 ต้องการอิสระก็ต้องละกิเลส - 19 กย 34.mp3

    570 ขึ้นชื่อว่าปุถุชนย่อมยื้อแย่งกัน - 17 ตค 33.mp3

    571 วันคืนล่วงไปๆ - 1 ตค 34.mp3

    572 กิเลสเป็นของร้อน - 2 ตค 34.mp3

    573 ผู้อิ่มในธรรมย่อมไม่หวั่นไหว - 9 ตค 34.mp3

    574 จุดมุ่งหมายของการฝึกจิตภาวนา - 14 ตค 34.mp3

    575 ฝึกใจอย่าให้น้อมใจไปในบาป - 12 ตค 34.mp3

    576 ดับธาตุ 4 หนีสงสาร - 16 ตค 34.mp3

    577 อุบายกำจัดกิเลสออกจากใจ - 16 ตค 34.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย