พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    355 เพียรละบาปบำเพ็ญบุญ - 19 พย 32.mp3

    356 เทศน์อบรม - 20 พย 32.mp3

    357 โลกหมุนวน - 20 พย 32.mp3

    358 เมื่อไม่รู้มันก็พาเราหลง - 21 พย 32.mp3

    359 ลักษณะตัดสินธรรมวินัย 8 ประการ.mp3

    360 เพียรสอดส่องมองย้อน - 27 พย 32.mp3

    361 ทำอย่างไรจึงจะละกิเลสได้ - 27 พย 32.mp3

    362 ศีลสังวร - 29 พย 32.mp3

    363 ผู้อ่อนแอย่อมแพ้ขันธ์ห้า - 4 ธค 32.mp3

    364 ผู้เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์.mp3

    365 แก่เจ็บตายไม่รู้สึกตน - 4 ธค 32.mp3

    366 สติตั้งรู้แจ้งกลลวง - 9 ธค 32.mp3

    367 เดินสายกลางเพียรจ้องมองตน - 10 ธค 32.mp3

    368 ขันธ์ 5 อุปาทาน - 12 ธค 32.mp3

    369 ตกแต่งเรือนใจ - 13 ธค 32.mp3

    370 เกิดมาสร้างความดี - 13 ธค 32.mp3

    371 ชีวิตมีความทุกข์ - 25 ธค 32.mp3

    372 ร้อนด้วยอะไร - 9 พค 32.mp3

    373 มัวเพลินไปทำไม ความตายอยู่ข้างหน้า - 2 มค 33.mp3

    374 เทศน์อบรม - 4 มค 33.mp3

    375 พุทธะเกิดแล้วอย่างนี้ - 3 มค 33.mp3

    376 สิ่งจำเป็นต่อชีวิต - 5 มค 33.mp3

    377 คนใจเลื่อนลอยย่อมตกเป็นทาสของกิเลส - 4 มค 33.mp3

    378 การเจริญวิปัสสนา - 5 มค 33.mp3

    379 บวชหนีสงสาร - 5 มค 33.mp3

    380 ทำความเห็นให้ถูกก่อนตาย - 9 มค 33.mp3

    381 ข่าวจากยมบาล - 7 มค 33.mp3

    382 ทุกข์สิ่งเสื่อมและดับไป - 9 มค 33.mp3

    383 ข้อปฎิบัติไม่ผิด 3 อย่าง - 10 มค 33.mp3

    384 สัตว์หลงไม่รู้ความ - 16 มค 33.mp3

    385 ให้มีคุณธรรมของนักบวช - 16 มค 33.mp3

    386 วันนี้ดีกว่าวันพรุ่งนี้ - 30 มค 33.mp3

    387 ให้เรียนรู้ตัวเอง - 31 มค 33.mp3

    388 ฝึกจิตให้ดี อัตตภาพนี้ไม่เที่ยง - 1 กพ 33.mp3

    389 ละความเห็นผิดทำความเห็นถูกต้อง - 2 กพ 33.mp3

    390 อุบายฝึกจิต 3 อย่าง - 15 กพ 33.mp3

    391 ปลงธรรมสังเวช - 5 มีค 33.mp3

    392 อาศัยตัณหาละตัณหา - 6 มีค 32.mp3

    393 ความสำรวมจิต - 7 มีค 33.mp3

    394 โทษของความรักความชัง - 8 มีค 33.mp3

    395 อบรมพระเณร - 8 มีค 33.mp3

    396 เหตุปัจจัยแห่งสังขารร่างกาย - 9 มีค 33.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย