พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    296 บริหารขันธ์ - 27 สค 32.mp3

    297 อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา - 30 สค 32.mp3

    298 เทศน์อบรม - 30 สค 32.mp3

    299 ตามรอย - 2 กย 32.mp3

    300 พัฒนาจิตพิชิตความหลง - 3 กย 32.mp3

    301 ตามรอยพระศาสดา - 4 กย 32.mp3

    302 จิตจะดีได้ต้องอาศัยปัญญาอบรม - 6 กย 32.mp3

    303 ละความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูก.mp3

    304 ความคิดเป็นทานของคน - 5 กย 32.mp3

    305 ยืมเขามาอย่าทำเล่น - 6 กย 32.mp3

    306 งานฝึกจิตเป็นกิจของผู้รู้ทั้งหลาย - 6 กย 32.mp3

    307 ยืมเขามาถึงเวลาต้องคืนเขา - 17 กย 32.mp3

    308 ชีวิตย่อมหมุนไปตามกรรม - 16 กพ 32.mp3

    309 เทศน์อบรม - 16 กพ 32.mp3

    310 สร้างฐานของจิต - 30 กค 32.mp3

    311 เทศน์อบรม - 30 กค 32.mp3

    312 ภาวนารู้เท่าทุกข์ในขันธ์ - 9 กย 32.mp3

    313 เทศน์อบรม - 9 กย 32.mp3

    314 อุบายถอนตนออกจากวัฏฏะ - 15 กย 32.mp3

    315 เทศน์อบรม - 30 มิย 32.mp3

    316 ชีวิตในวัฏฏวน - 18 กย 32.mp3

    317 เหตุปัจจัยในวัฏฏวน.mp3

    318 กิเลสภัยของจิต 19 กย 32.mp3

    319 ในพุทธศาสนานี้มุ่งสันติสุขให้แก่ชีวิต.mp3

    320 เทศน์อบรม - 25 กย 32.mp3

    321 เพราะไม่รู้ธรรมของจริงจึงเที่ยวทุกข์ในสงสาร.mp3

    322 เทศน์อบรม - 15 มค 31.mp3

    323 ผู้ใดจักสำรวมจิตย่อมเห็นแจ้งในกาย.mp3

    324 พิจารณาให้เห็นแจ้งในกาย.mp3

    325 อุบายฝึกจิตให้เข็มแข็ง - 6 ตค 32.mp3

    326 ในหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนเป็นผู้ประเสริฐ.mp3

    327 ความทุกข์ในชีวิตมีมากมาย.mp3

    328 เทศน์อบรม - 16 ธค 30.mp3

    329 การเพ่งพินิจ.mp3

    330 เทศน์อบรม - 10 ตค 32.mp3

    331 เทศน์อบรม - 13 ตค 32.mp3

    332 ทาสของตัณหา - 14 ตค 32.mp3

    333 ผู้ใดไม่สำรวมจิตชื่อว่าเป็นผู้ประมาท - 14 ตค 32.mp3

    334 อุบายแก้ปัญหาชีวิต - 15 ตค 32.mp3

    335 พลังห้า - 15 ตค 32.mp3

    336 ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ - 17 ตค 32.mp3

    337 รู้เพื่อละ - 17 ตค 32.mp3

    338 หยุดความคิดจิตสบาย - 20 ตค 32.mp3

    339 ตันหาพาก่อทุกข์ - 20 ตค 32.mp3

    340 กรรมปางก่อน - 21 ตค 32.mp3

    341 กรรมตบแต่ง - 11 ธค 32.mp3

    342 ประพฤติให้ตรงต่อธรรมต่อวินัย.mp3

    343 เทศน์อบรม - 22 ตค 32.mp3

    344 ปมผลไม้ - 28 ตค 32.mp3

    345 เทศน์อบรม - 10 สค 31.mp3

    346 กรรมชั่วตามเผาผลาง - 30 ตค 32.mp3

    347 ศึกษาให้รู้จริง - 31 ตค 32.mp3

    348 กิเลสเผาวิญญาณ - 31 ตค 32.mp3

    349 เทศน์อบรม - 14 กย 32.mp3

    350 บาปบุญคุณโทษ - 16 พย 32.mp3

    351 วิธีปราบกิเลส - 12 พย 32.mp3

    352 อบรบจิตเจริญปัญญา - 17 พย 32.mp3

    353 เทศน์อบรม - 18 พย 32.mp3

    354 คนจะประเสริฐได้ก็เพราะมาละกิเลส - 18 พย 32.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย