พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่ เหรียญ วรลาโภ )

    001 อุบายละสังขารรูปนาม - 5 กค 29.mp3

    002 อนุบุพพิกถา - 5 กย 29.mp3

    003 สติปัฏฐานสี่.mp3

    004 อานุภาพขันติธรรม.mp3

    005 พิจารณารูปธรรม นามธรรม - 20 เมย 32.mp3

    006 ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา - 29 เมย 30.mp3

    007 เกิดแล้วดับ.mp3

    008 จิตนี้เป็นของฝึกยาก - 18 มค 31.mp3

    009 ธรรมบรรยายวันอุโบสถ.mp3

    010 ฝึกตายก่อนตาย - 12 มิย 34.mp3

    011 อุบายชำระจิต - 17 มิย 30.mp3

    012 ควรฝึกจิตอย่าให้เกาะของไม่เที่ยง - 13 มิย 30.mp3

    013 เทศน์อบรม - 16 มิย 30.mp3

    014 เจริญอสุภะ ชำระจิตด้วยศีล - 17 มิย 30.mp3

    015 โทษของการไม่ฝึกจิต - 20 มิย 30.mp3

    016 อุบายแก้ไขจริตนิสัยของตนให้ดีขึ้น - 20 มิย 30.mp3

    017 ธรรมเป็นเครื่องชำระจิตให้สะอาด - 21 มิย 30.mp3

    018 เมียน้อย เมียหลวง - 3 กค 30.mp3

    019 ไม่ยอมละ - 3 กค 30.mp3

    020 ความเข้าใจในเรื่องพุทธศาสนา - 6 กค 31.mp3

    021 อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่สี่อย่าง - 7กค 31.mp3

    022 ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม - 7 กค 30.mp3

    023 เทศน์อบรม - 7 กค 30.mp3

    024 ข้อปฏิบัติในศาสนา - 9 กค 30.mp3

    025 สอนให้รู้เท่าทันทุกข์ตามความเป็นจริง - 15 กค 30.mp3

    026 อย่าชิงสุกก่อนห่าม - 17 กค 30.mp3

    027 เตรียมพร้อมอยู่เสมอ - 22 กค 30.mp3

    028 ปัญญาสอนจิต - 29 กค 30.mp3

    029 สอนให้ละชั่วทำความดี - 27 สค 31.mp3

    030 จงตั่งใจทำความเพียร - 20 กค 30.mp3

    031 ให้เอาบุญเอาคุณเป็นเครื่องอยู่ - 31 กค 31.mp3

    032 ขันติเป็นกำลังของนักพรต - 31 กค 30.mp3

    033 ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม - 1 สค 30.mp3

    034 ธรรมเทศนาตอนเช้า.mp3

    035 สอนให้ละความเห็นผิด - 4 สค 30.mp3

    036 ศรัทธาและปัจจัยแห่งชีวิต.mp3

    037 นิวรณ์เป็นธรรมเครื่องกั้นจิต - 10 สค 30.mp3

    038 ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง - 10 สค 31.mp3

    039 วิสัยนักปราชญ์ - 1 ธค 30.mp3

    040 ธรรมะบรรยาย - 18 สค 30.mp3

    041 อบรมภิกษุสามเณร - 18 สค 30.mp3

    042 โทษแห่งความรัก - 20 สค 30.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย