พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

    ๑๒๓ ๒๖๐๗๓๑ ทำบุญให้เกิดประโยชน์.mp3

    ๑๒๔ ๒๖๐๘๐๗ ทำตัวให้เหมือนบัวพ้นน้ำ.mp3

    ๑๒๕ ๒๖๐๘๑๔ ฆ่าความชั่วด้วยตัวปัญญา.mp3

    ๑๒๖ ๒๖๐๘๒๑ ธรรมชาติของชีวิต.mp3

    ๑๒๗ ๒๖๐๘๒๘ แว่นธรรมส่องมองชีวิต.mp3

    ๑๒๘ ๒๖๐๙๐๔ ธรรมคุ้มครองโลก.mp3

    ๑๒๙ ๒๖๐๙๑๑ ปลดปล่อยตัวเอง.mp3

    ๑๓๐ ๒๖๐๙๑๘ สร้างชีวิตต้องคิดก้าวหน้า.mp3

    ๑๓๑ ๒๖๐๙๒๕ สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น.mp3

    ๑๓๒ ๒๖๑๐๐๒ คานธี บุคคลดีตัวอย่าง.mp3

    ๑๓๓ ๒๖๑๐๐๙ ธรรมะยาอายุวัฒนะ.mp3

    ๑๓๔ ๒๖๑๐๒๓ กฐิน.mp3

    ๑๓๕ ๒๖๑๐๓๐ อยู่อย่างผู้รู้ ผู้ตื่น.mp3

    ๑๓๖ ๒๖๑๑๐๖ ตัวอย่างของการเสียสละ.mp3

    ๑๓๗ ๒๖๑๑๑๓ เบ็ดเตล็ด.mp3

    ๑๓๘ ๒๖๑๒๑๑ ส.ค.ส. ๒๕๒๗.mp3

    ๑๓๙ ๒๖๑๒๑๘ พุทธศาสนาในอังกฤษ.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย