พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

    ๐๗๐ ๒๕๐๓๒๑ ทำศพแบบประหยัด.mp3

    ๐๗๑ ๒๕๐๓๒๘ เตรียมตัวไว้ให้พร้อม.mp3

    ๐๗๒ ๒๕๐๔๐๕ ฉลองกรุงต้องมุ่งธรรม.mp3

    ๐๗๓ ๒๕๐๔๑๑ ทำอะไรให้ถูกใจพระ(ธรรมคุ้มครองโลก).mp3

    ๐๗๔ ๒๕๐๔๑๘ วิมุตติคือจุดหมาย.mp3

    ๐๗๕ ๒๕๐๔๒๕ ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวกระทำ.mp3

    ๐๗๖ ๒๕๐๕๒๓ ใจสงบพบความสุข.mp3

    ๐๗๗ ๒๕๐๕๓๐ พุทธทาสคือใคร.mp3

    ๐๗๘ ๒๕๐๖๑๓ อย่าลืมตัว.mp3

    ๐๗๙ ๒๕๐๖๒๐ เสรีต้องมีธรรม.mp3

    ๐๘๐ ๒๕๐๖๒๗ อุดมการณ์ของท่านปัญญา.mp3

    ๐๘๑ ๒๕๐๗๐๔ ปฏิบัติบูชานำมาซึ่งความสุข.mp3

    ๐๘๒ ๒๕๐๗๑๐ ธรรมะกับนักการเมือง.mp3

    ๐๘๓ ๒๕๐๗๑๑สอนลูกให้ถูกทาง.mp3

    ๐๘๔ ๒๕๐๗๑๘ แก้ไขที่ใจของตน.mp3

    ๐๘๕ ๒๕๐๗๒๕ จุดยืนของชีวิต.mp3

    ๐๘๖ ๒๕๐๘๐๑ สุขสบายเพราะใช้ธรรม.mp3

    ๐๘๗ ๒๕๐๘๑๕ แหล่งเกิดของความชั่วร้าย.mp3


  แสดงความคิดเห็น

สมาชิกธรรมะไทยจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย