พุทธศาสนสุภาษิต

หมวดที่ ๑๙ ทาน

 

ททมาโน ปิโย โหติ

ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก

 

ทินฺนํ โหติ สุนิพฺภตํ

ของที่ให้แล้ว ชื่อว่านำออกไปอย่างดีแล้ว

 

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ

ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก

 

วิเจยฺย ทานํ สุคตปฺปสตฺถํ

การเลือกให้ พระสุคตทรงสรรเสริญ

 

ธีโร จ ทานํ อนุโมทมาโน

คนฉลาด พลอยยินดีการให้ทาง

 

สพฺเพสํ สหิโต โหติ

คนดี บำเพ็ญประโยชน์แก่ปวงชน

 

สนฺโต สตฺตหิเต รตา

คนดี ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

 

นิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา

คนใจการุณ ช่วยแก้ไขคนให้หายโศกเศร้า

 

นตฺถิ จิตฺเต ปสฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา

เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี

 

สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ

ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข

 


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย