พระพุทธรูปประจำปีกุน
ปางโปรดพญาชมพูบดี หรือ ปางทรงเครื่อง
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบทประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ (เข่า) ทรงเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตริย์

   ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย